Krótko o spółce KAMENOLOMY ČR s.r.o

     Spółka  KAMENOLOMY ČR s.r.o. zajmuje się wydobyciem, przetwórstwem i sprzedażą kruszywa dla potrzeb betoniarni, zakładów wytwórczych mieszanek asfaltowych, budownictwa drogowego i inżynieryjnego, na nasypy kolejowe i do regulacji cieków wodnych. Spółka jest częścią koncernu budowlanego  STRABAG SE, dla którego jest wyłącznym producentem kruszyw w Republice Czeskiej i zalicza sie do największych producentów kruszywa w  Republice Czeskiej.
     Firma sprzedaje około 65% produkcji klientom spoza koncernu. Aktualnie eksploatuje 30 kamieniołomów i 5 piaskownię, przeważnie w północnych i w środkowych Morawach i w południowych Czechach. Głównymi zakładami  są kamieniołomy Bohučovice, Podhůra, Lhota Rapotina, Mokrá. 
 Posiadamy certyfikaty systemu zarządzania
     Spółka KAMENOLOMY ČR s.r.o. jest uprawniona do używania na swoich produktach  oznakowania zgodności CE oraz posiada certyfikaty systemów zarządzania jakością ČSN EN ISO 9001:2009, bezpieczeństwa pracy ČSN OHSAS 18001:2008 i systemów zarządzania środowiskowego ČSN EN ISO 14001:2005. KAMENOLOMY ČR s.r.o. kładzie duży nacisk na modernizację urządzeń technologicznych, na bieżąco wykonuje rekultywację wyeksploatowanych części kamieniołomów i w ten sposób stale przyczynia do poprawy środowiska naturalnego w swoim otoczeniu.
     Celem naszej spółki jest systematyczna poprawa jakości wytwarzanego kruszywa, przy zachowaniu jego stabilności oraz nieustanny wzrost produkcji w celu zaspokojenia potrzeb klienta we wszystkich wymaganych aspektach.

     Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Polityka systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska naturalnego i bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy naszej spółki ma na celu ciągłe doskonalenie wszystkich procesów w naszej firmie, co prowadzi do umacniania naszej pozycji na rynku w Republice Czeskiej.
Aby osiągnąć ten cel, zostaƗa sformuƗowana Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w nastȩpny sposób:
W zakresie jakości – systematyczna poprawa jakości wytwarzanego kruszywa, przy zachowaniu jego stabilności oraz nieustanny wzrost produkcji w celu zaspokojenia potrzeb klienta we wszystkich wymaganych aspektach.  
      Ochrona środowiska naturalnego to priorytet naszej firmy.
Ochrona środowiska naturalnego jest podobnie jak eksploatacja surowców integralną czȩścią procesu zarządzania w naszej firmie. Nasza dziaƗalność wydobywcza ma wpƗyw na ksztaƗtowanie krajobrazu, a zatem jest sanacja i techniczna rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych (wyprofilowanie powierzchni terenu) naturalną czȩścią naszej pracy. W tym celu korzystamy zarówno z utworzonej rezerwy ustawowej, tak i z wƗasnych środków pieniȩżnych.
      Lepsza ochrona środowiska w kamienioƗomach.
Przez modernizacjȩ technologii polegającej na stopniowej wymianie przestarzaƗego sprzȩtu technicznego na przystȩpny cenowo w naszych warunkach nowy sprzȩt (BAT) chcemy obniżyć poziom haƗasu pracujących urządzeń i obniżyć poziom zakurzenia czy zapylenia środowiska pracy.
Na pierwszym miejscu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy stawiamy prewencjȩ. W zakresie bezpieczeństwa pracy kƗadziemy przede wszystkim nacisk na prewencjȩ, aby zapobiegać wypadkom oraz obrażeniom osób i nieplanowanym przestojom produkcji. Dlatego bezkompromisowo wymagamy stosowanie środków ochrony indywidualnej.
Ulepszenie środowiska pracy i podwyższenie poziomu higieny pracy.
Zamierzamy stale podwyższać poziom higieny pracy na stanowiskach zakwalifikowanych do kategorii 3, to znaczy  z podwyższonym ryzykiem rozwoju chorób zawodowych. Poprzez proces wdrażania działań zapobiegawczych dążymy do wyeliminowania czy przynajmniej do redukcji ryzyka związanego z zagrożeniami dla zdrowia pracowników.

Zadaniem wszystkich kierowników jest peƗne zaangażowanie w budowanie wśród pracowników świadomości gƗównych zasad zintegrowanego systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska naturalnego i bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w pracy oraz uświadamianie pracownikom ważności spełnienia wymagań przepisów prawnych.

Mapa
Mineral w Polsce:
Nowiny
Ochrona środowiska naturalnego