Stručně o spoločnosti KAMENOLOMY ČR s.r.o

Spoločnost  KAMENOLOMY ČR s.r.o. zaisťujú ťažbu, výrobu a predaj drveného kameniva pre betonárky, obalovačky asfaltových zmesí, diaľničné a inžinierske stavby, kamenivo pre koľajové lóže a reguláciu vodných tokov.

Spoločnosť je súčasťou stavebného koncernu STRABAG SE, kde je výhradným výrobcom kameniva v Českej republike a patrí k najvetším producentom kameniva v ČR.

Firma predáva cca 65% produkcie zákazníkom mimo koncernu. V súčasnej dobe prevádzkuje 30 lomov a 5 pieskovní, prevažne na severnej a strednej Morave a v južných Čechách. Hlavnými prevádzkami  sú kameňolomy Bohučovice, Podhůra, Lhota Rapotina, Mokrá. 

Sme držiteľmi certifikátu systému riadenia

Spoločnosť  KAMENOLOMY ČR s.r.o. je oprávnená využívať pre svoje výrobky označenie zhody CE a je držiteľom certifikátu systému riadení kvality ČSN EN ISO 9001:2009, bezpečnosti práce ČSN OHSAS 18001:2008 a životného prostredia ČSN ISO 14001:2005

KAMENOLOMY ČR s.r.o. kladú vysoký doraz na modernizáciu technologického zariadenia, priebežné prevádzanie rekultivácie vyťažených častí kameňolomov a tým trvalé zlepšovanie životného prostredia v ich okolí.

Naše ciele

Cieľom našej spoločnosti je systematickým zvyšovaním kvality vyrábaného kameniva, pri zachovaní vysokej stability jeho akosti, zaistiť neustály rast objemu výroby a tým vo všetkých smeroch uspokojiť potreby zákazníka.

   Politika ISR – systém managmentu kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce a ochrany zdravia v našej spoločnosti vychádza z celkových zámerov, ktoré je možné definovať ako požiadavku trvalého zlepšovania vo všetkých smeroch pôsobenia našej spoločnosti a tým upevňovanie postavenia našej spoločnosti na slovenskom trhu. 

Pre dosiahnutie tohto cieľa je formulovaná politika ISR nasledujúcim spôsobom:
V oblasti kvality - systematickým zvyšovaním kvality vyrábaného kameniva pri zachovaní vysokej stability kvality produkcie zaistiť neustály rast objemov výroby a tým vo všetkých smeroch uspokojovať potreby zákazníka.

Ochrana životného prostredia je prioritou. Rovnako ako je ťažba surovín je i ochrana životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou riadiaceho procesu našej spoločnosti. Naša činnosť má vplyv na tvorbu krajiny, preto je sanácia a rekultivácia následkov ťažobnej činnosti samozrejmou súčasťou našej práce. Na tento účel budeme využívať vytvorené zákonné rezervy ale aj vlastné finančné prostriedky.

Zlepšovanie environmentálneho profilu prevádzok kameňolomov.
Znižovanie hodnôt hluku a prašnosti u existujúcich technológií   docielime ich  modernizáciou alebo  enviromentálnymi investíciami - postupným nahrádzaním zastaraných výrobných technológií novými technológiami, ktorých parametre hlučnosti a prašnosti sú na najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni, ktorú dnešná moderná technika umožňuje a je v našich podmienkach ekonomicky dostupná (BAT).

Na prvom mieste v managemente bezpečnosti práce je prevencia. Budeme presadzovať prevenciu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti práce vo všetkých činnostiach tak, aby sa predchádzalo možným úrazom a havarijným stavom – to súvisí tiež s nekompromisným vyžadovaním používania osobných ochranných a pracovných prostriedkov.

Zlepšovanie pracovného prostredia a hygieny práce.
Trvale budeme zlepšovať pracovné a hygienické podmienky na pracoviskách so zvýšenou expozíciou rizikových faktorov práce a preventívnymi opatreniami sa budeme snažiť eliminovať a znižovať mieru rizika možného ohrozenia pracovníkov. 

Úlohou všetkých riadiacich pracovníkov je angažovanosť pri zvyšovaní povedomia zamestnancov o hlavných otázkach integrovaného systému riadenia v oblastiach kvality, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – sem patrí aj požiadavka prísneho dodržiavania právnych predpisov. 

 


Nájdite si
najbližšiu prevádzku:
Aktuality a zprávy